Har vi ringt dig?

Vi på Relinx och våra samarbetspartners följer god marknadsföringssed och ser till att hushållen vi ringer inte är registrerade i NIX-spärregister. Har du trots att du är registrerad hos NIX blivit uppringd kan det bero på följande anledningar:
Uttryckligt samtycke till telefonkontakt
Om en fysisk person lämnat uttryckligt samtycke i enlighet med 3 § personuppgiftslagen (1998:204) alternativt lämnar eller har lämnat ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 4 p. 11 och artikel 7 i Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) till att kontakt får tas per telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte får den fysiska personen kontaktas i de syften samtycket avser, även om dennes telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon. Med uttryckligt samtycke menas varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.
Etablerat kundförhållande
Det strider inte mot marknadsföringslagen att ringa en fysisk person för att lämna erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster om det föreligger ett etablerat kundförhållande. Detta gäller även om den fysiska personens telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon.
Ett kundförhållande enligt ovan ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, men inte mer än ett (1) år. För avtal som periodiskt förnyas, t.ex. om prenumeration eller försäkring, ska denna tid anses motsvara den senaste avtalsperiodens längd, men inte vara längre än ett (1) år om inte särskilda skäl föreligger.
Telefonnummer ägs av enskild näringsidkare
Om ett telefonnummer som är infört i spärregistret NIX-Telefon innehas av en enskild näringsidkare och denne är aktiv dvs. uppfyller någon eller några av nedanstående kriterier:
i. Momsregistrerad; eller
ii. Registrerad som arbetsgivare; eller
iii. F-skatteregistrerad

är det tillåtet att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa sådana samtal som avser produkter och tjänster som riktar sig till den fysiska personen i dennes roll som näringsidkare.
Registreringstid hos NIX
Det kan ta upp till två månader innan alla företag hunnit uppdatera sina register så att de ser att du spärrat ditt nummer.

Tyst när vi ringer? Kontakta oss direkt!

Det förekommer tyvärr fall där det blir tekniska störningar i telenätet, och att det vissa gånger blir fel i uppringningssystemet. Detta leder till att du svarar och att det är tyst. På Relinx har vi en nollvision när det kommer till dessa ”tysta-samtal”, men det händer tyvärr. Om detta har hänt dig är vi väldigt tacksamma om du skickar ett mail till tyst@relinx.se. Kom ihåg att skriva det nummer vi ringt dig på och ge gärna en kort beskrivning över vad som har hänt.
Kontakta oss!
Copyright © 2024 | Powered by 
Adstreet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram